Bibliotheca humanistica - distribuční centrum FF UHK

Zde může být úvodní text pro zvolenou kategorii produktů.

Řadit podle 
Výrobce 

Jindřich starší z Minsterberka, třetí syn krále Jiřího z Poděbrad, zažil vzestup i úpadek českého státu, ztroskotání otcových plánů a nástup nové vládnoucí dynastie. Kniha Martina Šandery přibližuje knížete Jindřicha jako zajímavou a poněkud opomíjenou osobnost českých dějin. Horlivější kališníci Jindřichovi zazlívali opuštění víry předků, otce i děda. Přesto právě Jindřich zdědil nejvíce z povahy
běžná cena 348,00 Kč
naše cena 278,00 Kč

img


Archiv města Hradce Králové, jednoho z nejvýznamnějších středověkých a předbělohorských českých měst, patří mezi nejvíce torzovité archivní fondy tohoto typu u nás. Tato skutečnost významně ztěžuje jakékoli bádání. Současně ho však nevylučuje: diplomatická metoda mnohdy umožňuje rekonstruovat původní vydavatelskou i příjemeckou činnost i z jednotlivě dochovaných písemností. Předkládaná kniha si
naše cena 270,00 Kč

img


Africa on the Move
Hana Horáková, Stephanie Rudwick, Martin Schmiedl
Kolektivní monografie, jejímž základem jsou příspěvky z konferecen Viva Africa 2017, kterou pořádala Filozofická fakuta, Univerzita Hradec Králové, a které jsou doplněny o příspěvky dalších autorů. Afrika je v pohybu. Nové geopolitické konstelace přiměly skupiny a jednotlivce k útěku z autoritářských režimů, environmentálních krizí nebo chudoby a obecného nedostatku vyhlídek. To nakonec vede k
naše cena 199,00 Kč

img


Afrikanistika je kolektivní monografie 19 autorů z ČR, Slovenska a Polska. Obsahuje sedm studií, čtyři reminiscence, pět kapitol o afrikanistických centrech a také rozsáhlou výběrovou bibliografii české a slovenské afrikanistiky. Kniha je určena všem, kteří se chtějí zebrubně informovat o českém a slovenském studiu Afriky.
naše cena 185,00 Kč

img


Analýza artefaktů
Ivan Pavlů
Archeologické studie Univerzity Hradec Králové, svazek 2
běžná cena 272,00 Kč
naše cena 139,00 Kč

img


Nedílnou součást našeho polistopadového vývoje tvořila moravská otázka, jež nalezla svou intenzivní politickou artikulaci v rámci moravistických subjektů hájících specifickou pozici Moravy. Tato kniha předkládá první komplexní analýzu vývoje a činnosti moravistického proudu v období mezi lety 1989 až 2005. Důraz je kladen zejména na nejvýznamnější moravistický subjekt Hnutí za samosprávnou
běžná cena 212,00 Kč
naše cena 184,00 Kč

img


„Kniha nabízí přehledný a čtivý vhled do současné debaty ve filozofii společenských věd a v kulturní antropologii. Hlavním hrdinou je pojem kultura: autor ho sleduje od jeho vzniku až po současné trendy užití v kognitivních vědách. Kniha se ovšem neomezuje na jeho intelektuální historii. Rovněž vysvětluje, proč je tento pojem a jeho obsah důležitý pro vědce, a to nejen sociální. Dále objasňuje,
naše cena 279,00 Kč

img


Předkládaná publikace poprvé uceleně představuje výsledky archeologických výzkumů z prostředí bojišť z roku 1866 na území České republiky. Jelikož nebyla na podobné pozůstatky této války v minulosti upřena větší pozornost archeologů, prezentuje publikace i zcela nové poznatky z nedestruktivních prospekcí východočeských bojišť, které mohou pozměnit zažitý pohled na mnohé historické události.
naše cena 152,00 Kč

img


Portrét jednoho zapomenutého pražského německy píšícího literáta Studie popisuje život a dílo zapomenutého pražského německy píšícího literáta. Jsou zde citovány nové archivní prameny, které ještě nebyly nikdy v tomto kontextu použity. Protože se studie soustřeďuje zejména na autorovu osobnost, je záměrně upuštěno od zevrubné charakteristiky jeho prací. Legis-Glückselig náleží do skupiny českých
běžná cena 293,00 Kč
naše cena 134,00 Kč

img


V době, kdy už ve vestfálských městech několik let jednali diplomaté válčících států o míru, vpadl do špatně chráněného Českého království švédský generál Hans Christoph Königsmarck a v létě 1648 směle zaútočil přímo na jeho srdce, Prahu. Při nočním přepadu překonal na západě pražské hradby a po krátkém boji ovládl Hradčany i Malou Stranu. Hradní sbírky a šlechtické paláce byly vypleněny. Průnik
naše cena 210,00 Kč

img


Kunst und Geschichte auf Wegen und Holzwegen der Historiographie   Kniha se skládá ze dvou částí. V první je obsáhle představena proměna literární produkce, která se týká prvních let integrace Slezska s Korunou českého království. Tento přehled obsahuje práce od 14. století do roku 2010 a pokouší se objasnit příčiny, proč generace historiků nechtěly pochopit zásadní politické otázky, které s sebou
běžná cena 263,00 Kč
naše cena 185,00 Kč

img


Boleslavský landfrýd je knihou tematicky situovanou na pomezí politických, právních a regionálních dějin. V centru její pozornosti stojí instituce založená v neklidné době polipanského bezvládí k ochraně míru na teritoriu historického Boleslavska. Součástí knihy je množství dílčích sond sledujících utváření mocensko-politické situace v boleslavském landfrýdu a kraji, přičemž nezůstává opomenut ani
běžná cena 258,00 Kč
naše cena 129,00 Kč

img


Monografie se věnuje československým krajanům v Nizozemsku, Belgii a Lucembursku v meziválečném období. Nejpočetněji byli zastoupeni krajané, kteří pracovali v hornictví, jak v Belgii tak v Nizozemsku. Krajanská kolonie ve městech byla ve srovnání s horníky nepočetná, avšak měla delší tradici.Kniha popisuje jejich příchod do Beneluxu,  pracovní podmínky v dolech, život po práci, vzdělávání dětí a
naše cena 140,00 Kč

img


Práce si klade za cíl popsat dějiny české dominikánské provincie a vliv dominikánů na život v českých zemích v 15. až 18. století.
běžná cena 276,00 Kč
naše cena 199,00 Kč

img


České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII
Monika Kabešová-Matěj Bekera-Ondřej Holub a kol.
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. je třináctým dílem sérií kolektivních monografií k soudobým českým, slovenským a československým dějinám z dílny mladé vědecké generace, která se v reprezentativním zastoupení setkala na počátku dubna roku 2013 na Filozofické fakultě UHK. O svých výzkumech a jejich výsledcích zde diskutovali posluchači doktorského
naše cena 115,00 Kč

img


Publikace představuje činnost československého exilu ve Švédském království mezi lety 1945-1989. Přibližuje aktivity československého exilu v politické, spolkové a kulturní oblasti a dotýká se i významných osobností, které v této severské zemi žily a žijí. Švédské království se stalo novou zemí pro mnoho Čechoslováků, kteří svoji vlast opustili po událostech v letech 1948 a 1968 a úspěšně se zde
běžná cena 156,00 Kč
naše cena 100,00 Kč

img


Národní shromáždění na cestě k reformě (1964 – duben 1968) Kniha je věnována tématu, které se zatím nestalo předmětem nijak horlivé pozornosti české historiografie. Zabývá se totiž činností zákonodárného sboru v komunistickém Československu, a to v časové fázi vymezené tzv. liberalizačním obdobím poloviny šedesátých let a na ně navazujícím pokusem o reformu sovětského byrokratického socialismu v
běžná cena 305,00 Kč
naše cena 268,00 Kč

img


Pardubicko patřilo vedle Prahy a některých moravských měst a regionů obrazně řečeno ke "sloupům" českého fašismu za první republiky. Studie prokazuje i příčiny neúspěchu NOF (Národní obec fašistická) a dalších fašizujících politických subjektů na české politické scéně. Demokratický stát věnoval, zdá se, až příloš mnoho pozornosti marginálnímu českému fašismu, zřejmě na úkor pozornosti vůči
naše cena 185,00 Kč

img


Výbor textů především meziválečné provenience české humanitní vědy byl uspořádán tak, aby čtenářům přiblížil postupné pronikání strukturalismu do českého historického myšlení. Antologie je tvořena výňatky z rozsáhlejších publikací i kratších studií J. Slavíka, I. A. Bláhy, J. L. Fischera, J. Mukařovského, Z. Kalisty a F. Kutnara, jejichž výklady historických skutečností nesou přinejmenším stopy
běžná cena 180,00 Kč
naše cena 150,00 Kč

img


Cogito, scribo, spero. Auxiliary Historical Sciences in Central Europe at the Outset of the 21st Century. Publikace nabízející výjimečný vhled do problematiky pomocných věd historických na počátku 21. století předkládá příspěvky odborníků z různých evropských zemí – České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Maďarska a Srbska. Kapitoly, sepsané v anglickém či německém jazyce, se věnují
naše cena 169,00 Kč

img


Mezi nezbytnou výbavu každého historika patří osvojení si pravidel ediční praxe. Návody pro přepis raně novověkých jazykově českých textů, jež jsou objektem zájmu, sice existují, nelze je však aplikovat bez znalosti vývoje jazyka v daném období. Komplikací je ovšem skutečnost, že v současné době není k dispozici slovník češtiny doby střední a barokní. Předkládaná skripta, jež autorka vytvořila na
naše cena 88,00 Kč

img


Cyrill Riga OP (1689–1758): život a dílo jednoho evropského kazatele ve století rozumu Biografie jednoho z nejúspěšnějších členů české dominikánské provincie, Otce Cyrilla Rigy OP (1689–1758), je založena na archivních pramenech uložených v Římě, Vídni a v České republice, z nichž nejsou mnohé dosud v historiografii známé. Dále jsem využil všechny dostupné Rigovy práce, abych jeho osobnost
běžná cena 299,00 Kč
naše cena 199,00 Kč

img


Dějiny Angoly
doc. Jan Klíma
Dějiny Angoly Odborník na dějiny portugalskojazyčných zemí doc. Jan Klíma z katedry politologie FF UHK zpracoval pro Nakladatelství Lidové noviny druhé vydání Dějin Angoly (2019, 493 stran). Jedna z největších afrických zemí si zaslouží mimořádné pozornosti nejen pro obrovské ekonomické kapacity, ale také pro svou dříve konfliktní, nyní konsolidační roli v důležitém jihoafrickém, atlantském a
naše cena 399,00 Kč

img


V Evropě málo známá Guinea-Bissau prošla ve svém vývoji dramatickým "střetem civilizací" mezi svou bytostně africkou podstatou a konstruktivními i destruktivními vlivy euroamerického světa. Násilné prosazování portugalského koloniálního režimu tu trvalo mnoho staletí a nedosáhlo úplného úspěchu, jak doložila ničivá osvobozenecká válka v letech 1963-1973. Tehdy poprvé a naposledy vstoupila
běžná cena 279,00 Kč
naše cena 250,00 Kč

img


Souhrnný přehled politických dějin Latinské Ameriky přináší informace o hlavních procesech a charakteristických rysech vývoje na tomto kontinentě, o jeho zvláštnostech a odlišnostech i o jeho vztahu k ostatnímu světu. Trvalý populační, politický a ekonomický vzestup oblasti, pád posledních diktatur, úspěšný proces regionální a kontinentální integrace, odvážné politické a sociální projekty
naše cena 365,00 Kč

img


Dějiny Namibie
Jan Klíma
Namibie je výjimečně pozitivním příkladem afrického státu, který úspěšně přeměnil poučení z vlastní konfliktní historie v klidné demokratické soužití. Země prošla chaosem kmenových válek, utrpením pod brutální koloniální mocí i pod dlouhodobou rasistickou nadvládou. Po opožděné dekolonizaci se vyhnula rozvratu a omylům, které poznamenaly okolní jihoafrický prostor. Trpí sice obrovskými sociálními
naše cena 255,00 Kč

img


První souhrnný přehled dějin španělských výbojů v Africe pokrývá Španělské Maroko, Španělskou Saharu se sousedními územími Cabo Juby a Ifni a poté Španělskou Guineu. Na poslední případ navazují dějiny Rovníkové Guineje jako nástupnického státu vzniklého z bývalé kolonie. Historie zmíněnách oblastí nabízí pozoruhodnou a dosud opomíjenou faktografii umožňující zvážit, jak silnou dvojí zátěž vlastní
naše cena 416,00 Kč

img


Tato studie má za cíl představit dosud prakticky neznámé dílo odborné veřejnosti a zasadit autora i jeho práci do dobového kontextu. Chomutovský rodák, měšťan a městský písař i syndik (1734–1752) Johann Joseph Urtika, který od r. 1752 zastával místo sekretáře nejvyššího horního a mincovního úřadu v Praze, nesepsal své rukopisně dochované dílo Versuch einer Geschichtsbeschreibung der in dem
běžná cena 224,00 Kč
naše cena 192,00 Kč

img


Monografie se zabývá vývojem diplomatických vztahů mezi Československem a Nizozemskem v letech 1918 až 1948. Zabývá se životem samotných vyslanectví a konzuátů. Součástí publikace jsou stručné životopisy československých a nizozemských vyslanců.
běžná cena 144,00 Kč
naše cena 90,00 Kč

img


Historická věda uvnitř dominikánského řádu v 19. a 20. století: jedna kapitola z evropských intelektuálních dějin Dějiny moderní historiografie v rámci dominikánského řádu v Evropě je téma nezpracované. Existují sice četné studie o dílčích problémech, zejména o modernismu, a mnozí dominikáni-historici se dočkali kratších i delších nekrologů, případně vzpomínkových článků, ale systematické utřídění
běžná cena 259,00 Kč
naše cena 170,00 Kč

img


Kniha se týká prvních 110 let existence Koruny Království českého - nové formy českého státu, s níž přišel římský král Karel IV. roku 1348, aby dosáhl plnější integrace nově získaných území (hlavně Slezska) s pražským politickým centrem. Práce poukazuje nejen na politické či  kulturní vlivy Čech s Prahou včele na území Slezska, ale i na důsledky, jaké mělo připojení této země s velkou a ambiciózní
běžná cena 215,00 Kč
naše cena 160,00 Kč

img


Hlavní otázkou je, proč máme mít úctu k přírodě. Nejprve hledáme důvody s antropocentrismem. Avšak slabost antropocentrického postoje se ukazuje v praktických konfliktech. Proto neantropocentristé předpokládají, že bychom měli mít morální ohledy kvůli přírodě samé nebo živým tvorům. Nejprve hledáme význam slov hodnota a vlastní hodnota. Poté kritérium pro morální ohledy s autory jako P. Singer, T.
běžná cena 194,00 Kč
naše cena 100,00 Kč

img


Exemplum sint fidelium
K. Rybenská, P. Polehla, J. Navrátil
Publikace představuje dva významné dokumenty, jimiž se řídil chod biskupského semináře v Hradci Králové založeného roku 1706 a o sto let později rozšířeného o teologický institut. Jedná se o Institutio seminarii episcopalis Reginae-Hradecensis, stanovy semináře vydané roku 1766 biskupem Heřmanem Hanibalem Blümegenem, a dále o stanovy Institutum seminarii episcopalis Reginae-hradecii, sestavené
naše cena 102,00 Kč

img


Málokdo pochybuje, že peníze hrají ve veřejném prostoru důležitou roli. Peníze v politice jsou koneckonců tématem laických i akademických diskuzí od počátku lidské civilizace – Hérodotos dává k dobru klep, že „otec demokracie“ Kleisthenés uplatil Pýthiji Delfskou, aby favorizovala jeho stranu v zápase o athénskou vládu, a v době Ciceronově nabobtnalo úplatkářství a prodej služeb v politice ve
běžná cena 195,00 Kč
naše cena 167,00 Kč

img


František Pubička S.I. (1722-1807) Barokní historik ve století rozumu František Pubička je postava zajímavá nejen regionálně, ale rovněž z perspektivy dějin všech českých zemí, s nimiž spojil svůj život. Předkládaná kniha je první biografií tohoto historika. Autor vycházel z pramenů uložených v Římě, České republice i Budapešti a z rozsáhlé evropské literatury k dějinám vzdělanosti. Práce je
běžná cena 370,00 Kč
naše cena 294,00 Kč

img


Jak název napovídá, tato monografie se zabývá problematikou politických stran, stranictví a voleb v Ghaně, přičemž se zaměřuje zejména na analýzu výběru kandidátů pro parlamentní a prezidentské volby v hlavních politických stranách Ghany v letech 1992-2010. Tato analytická část je zasazena v kontextuálním rámci, který tvoří souhrn novodobých ghanských dějin, popis politického systému a dalších
běžná cena 210,00 Kč
naše cena 199,00 Kč

img


Kniha se věnuje hmotné kultuře šlechtických sídel v severovýchodních Čechách ve středověku a raném novověku. Ta přitom není ve středu zájmu autora jen sama o sobě, ale i pro svou výpovědní hodnotu pro poznání každodenního života obyvatel (nejen) vybraných sídel. Na základě zdokumentovaných a vyhodnocených artefaktů různého materiálového složení a funkce lze doložit některé hospodářské aktivity v
naše cena 359,00 Kč

img


Horší než doba války ...   Osudy parašutistů z Velké Británie v poúnorovém Československu Publikace je věnována osudům bývalých příslušníků československé zahraniční armády ve Velké Británii, kteří byli v letech 2. světové války vysazeni za nepřátelskými liniemi, nebo se s nimi pro takové poslání počítalo, a kteří se dožili konce války (celkem 67 mužů). Text je rozdělen do tří tematických celků. V
běžná cena 325,00 Kč
naše cena 279,00 Kč

img


Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století
Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová
Trojice autorek se zabývá vývojem feministického myšlení v českých zemích a v Československu od poloviny 19. do poloviny 20. století. Práce sleduje jeho projevy v kontextu evropského feministického myšlení a v jednotlivých etapách života ženy. Zvláštní pozornost věnuje problematice ženského vzdělávání, mateřství a veřejné činnosti. Práci doplňují portréty významných aktérek a aktérů příběhu
běžná cena 207,00 Kč
naše cena 180,00 Kč

img


Kniha nemá být ani reprezentativním ani komplexním výborem „zlaté éry“ Literárních novin. Spíše se jedná o představení názorového proudu, jehož stoupenci nevnímali reformy Pražského jara primárně jako prostor ke znovuvytvoření občanské společnosti či jako obnovení demokracie liberálního typu. Tehdejší události Pražského jara 1968 v nich naopak budily naděje o možnosti vytvoření společnosti
naše cena 330,00 Kč

img


Inter-regional contactsduring the first millenium BC in Europe
Martin Trefný - Benjamin Jennings (EDS.)
Publikace "Inter-regional contacts during the first millenium BC in Europe" obsahuje vybrané příspěvky, přednesené jako referáty ve stejnojmenné sekci na konferenci European Association of Archaeologists v Plzni v září 2013. Příspěvky se netýkají pouze tradičně řešených schémat ve smyslu vztahy mezi rozvinutým antickým Středomořím a transalpinskou Evropou. Naopak, obsaženy jsou i zajímavé studie,
naše cena 197,00 Kč

img


Jezuitské divadlo mělo primárně vzdělávací a výchovnou funkci a bylo zakomponováno do řádového školského systému, jehož cíle lze shrnout do sousloví docta pietas (učená zbožnost, resp. učenost a zbožnost). Publikace se snaží ukázat, jakou roli hrálo divadlo ve vzdělávání a výchově na přelomu humanismu a baroka. Zabývá se rovněž tím, jak se v řádové dramatické tvorbě odrážely nové formy zbožnosti
běžná cena 171,00 Kč
naše cena 90,00 Kč

img


Jistebsko. Záchranný výzkum na parcele 350/1 v roce 2009. Pojizerské archeologické studie 3. Neolitický těžební areál na Jistebsku je jednou z nejrozsáhlejších archeologických lokalit českého pravěku. Jeho plocha dosahuje úctyhodných 1,1 km čtverečných a zasahuje do katastrů celkem 3 obcí. Tato plocha byla v neolitu různě intenzivně postižena těžbou, která celý prostor přemodelovala do formy
naše cena 199,00 Kč

img


V současnosti se neobejdeme bez hlubší reflexe problematiky mezinárodní spravedlnosti, neboť potřebujeme ve stále více provázaném světě jednotná a koherentní normativní vodítka pro vedení naší zahraniční politiky a obecně pro náš vztah vůči kulturně a politicky odlišným společnostem. Tato kniha předkládá analýzu teorie mezinárodní spravedlnosti amerického liberálního filosofa Johna Rawlse
běžná cena 276,00 Kč
naše cena 210,00 Kč

img


Tato skripta vznikla zejména jako pomůcka pro předmět Kapitoly z církevních dějin, který se nabízí studentům historických oborů Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Autor si však dovoluje vyjádřit naději, že může posloužit i v rámci jiných předmětů a při studiu obecných i českých dějin tam, kde se stýkají či prolínají s dějinami církevními. Pomůcka je rozdělena na tři oddíly. První
naše cena 60,00 Kč

img


Kapverdští sokolové. Česká inspirace v dějinách atlantského souostroví. Sokols de Cabo Verde. A inspiração checa na história do arquipélago atlântico. Dvojjazyčná česko-portugalská publikace shrnuje jedinečnou historii největšího spontánního kapverdského občanského sdružení, které v letech 1932-1939 působilo na Kapverdských ostrovech, tehdy portugalské západoafrické kolonii. Členové - skoro
naše cena 120,00 Kč

img


Práce přibližuje mechanismy manipulací s dějinami, jejichž účelem bylo vytvoření historické sankce pro změnu česko-polské hranice po druhé světové válce. Polští historici dokládali polský původ českého Kladska a vystupovali tak proti českým nárokům na toto území. Práce podrobně rozebírá argumentaci polské historiografie, poukazuje na její vliv na populárně-naučnou literaturu a způsob, jakým se
běžná cena 243,00 Kč
naše cena 130,00 Kč

img


Předkládaná publikace se snaží ukázat, jakou roli sehrál řád premonstrátů v Nové Říši a okolí v období první republiky. Klášter hospodařil na svých zemědělských a lesních pozemcích efektivně. Z jeho výnosů měli prospěch nejen jeho majitelé a zaměstnanci, ale také ostatní živnostníci a řemeslníci i obec samotná. Měl zásadní vliv na zaměstnanost v regionu, a to především v období hospodářské krize.
naše cena 131,00 Kč

img


Indonéské souostroví patří z kulturního, etnického a jazykového hlediska k nejpestřejším regionům světa. I z tohoto důvodu se Indonésie dlouhodobě potýká s řadou konfliktů, jež ohrožují její stabilitu a územní integritu. Tato kniha se věnuje dvěma závažným střetům z hlediska intenzity i délky trvání – konfliktu na Východním Timoru a v Acehu. Časově se práce soustředí na období po roce 1945,
běžná cena 212,00 Kč
naše cena 105,00 Kč

img


Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat
Ondřej Dadejík, Filip Jaroš, Martin Kaplický (eds.)
Jaká zvířata jsou všeobecně považována za krásná a jaká za ošklivá? Jaký vliv má posouzení krásy či ošklivosti na zastoupení daného druhu v zoologických zahradách a v posledku na jeho ochranu? Jakým způsobem lze vysvětlit samotný vznik esteticky výrazných součástí vzhledu želv, motýlů či kočkovitých šelem? Jak se vyvíjelo a jaký vliv mělo vnímání a posuzování zvířecí krásy na pojímání či utváření
naše cena 213,00 Kč

img


Normalizace je obecně považována za kulturní, ekonomický a morální úpadek české a slovenské společnosti. Bezproblémově se přijímá také tvrzení, podle něhož byla dynamická pestrost „zlatých šedesátých“ vystřídána husákovskou „šedí a bezčasím“. Málokdy se však ptáme, na základě jakých strategií byl normalizační režim utvářen, jaké cíle sledoval a zda byl uspořádán podle nějaké vnitřní logiky. Kniha
naše cena 179,00 Kč

img


doc. Jan Klíma z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové monograficky zpracovat vývoj literatury na Kapverdských ostrovech. Kniha vychází z kulturních, jazykových a historických specifik, které dnešnímu africkému samostatnému státu odkázal portugalský kolonialismus, zároveň bere v úvahu jazykové a dějinné prolínání s portugalským a brazilským písemnictvím a sounáležitost
naše cena 249,00 Kč

img


Landfrýdní hnutí v zemích České koruny. Snahy o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve středověké společnosti.Monografie je věnovaná fenoménu landfrýdu a landfrýdních spolků, právního institutu a politickosprávních organizací, určených k ochraně vnitřního míru a bezpečnosti na teritoriu zemí České koruny ve středověku s jistými přesahy do 16. a začátku 17. století. V práci je propojena
naše cena 155,00 Kč

img


Během doby laténské se v oblastech severně od Alp poprvé uplatňují významné technologické inovace v hrnčířské výrobě. Jednou z nich je užití dvoukomorových vertikálních pecí k výpalu keramiky. Nálezy těchto pecí ukazují značnou konstrukční a tvarovou rozmanitost, která poskytuje vodítka k řešení otázek spojených s jejich původem, vývojem a v neposlední řadě též významem pro poznání organizace
naše cena 494,00 Kč

img


Tento text nemá přinášet rigidní návod, jak postupovat při výzkumu situací paleolitu a mezolitu. Jejich variabilita je tak obrovská, že ji není možné vyčerpat na stránkách jediné knihy. Text má přinést základní postupy, které je možné využít jako inspiraci při plánování výzkumů. Text vychází ze zkušeností, které jsem získal za posledních 13 let na výzkumech vlastních, i kolegů. Hlavní inspirací mi
naše cena 370,00 Kč

img


Tato publikace se zabývá činností Mimořádného lidového soudu v Mostě v letech 1945-1948. Jejím hlavním úkolem je zmapovat činnost daného soudu v obou retribučních obdobích, charakterizovat trestní spisy a statisticky vyhodnotit poznatky o obžalovaných. Práce se ve větší míře zabývá nejzávažnějšími případy, v nichž soud vynesl trest smrti, příp. trest doživotí. Zvláštní pozornost je dále věnována
běžná cena 194,00 Kč
naše cena 94,00 Kč

img


Ambicí autorského kolektivu bylo zamyslet se při příležitosti 150. výročí prusko-rakouského konfliktu nad postavením této historické události v současném dějepisectví. Cílem bylo pojednat tuto problematiku v největší možné pestrosti a šíři. Kniha proto obsahuje jak příspěvky tradičního vojensko-historického rázu, tj. kladoucí důraz na operační dějiny války, i pokusy o nové uchopení tématu
naše cena 315,00 Kč

img


Monety - zamek - nagrobek
Boguslaw Czechowicz (ed.)
Náhrobek Karla a Anny, priority mocenské reprezentace a demonstrace veřejno-právního postavení pánů z Poděbrad Kapitola je věnována náhrobku minsterbersko-olešnického knížete Karla a jeho manželky Anny z roku 1544. Přináší rozbor ideového programu této památky a analýzu její podoby. Představuje dílo v kontextu jiných projevů knížecího uměleckého mecenátu v Minsterberku a mocenské reprezentace pánů
běžná cena 290,00 Kč
naše cena 272,00 Kč

img


Jak čeští muži vnímali v roce 1914 svoji vojenskou povinnost? Proč většina z nich věrně sloužila monarchii až do posledních dnů války? Jak válečná zkušenost v uniformách c. a k. armády ovlivnila jejich vnímání vlastní mužnosti? Jak toto vnímání souviselo s jejich morálkou? Autor se v textu pokouší nalézt odpovědi na tyto i mnohé další související otázky, přičemž s českými vojáky v c. a k.
naše cena 212,00 Kč

img


V kontrastu s tradičním narativem polské historické identity, který je obvykle zatížen mnohými stereotypy, pasujícími tamní šlechtické předky do rolí zpupných feudálů, fanatických katolíků, romantických válečníků či dionýských pijanů, přináší tato kniha realističtější obraz polského šlechtického světa, českému čtenáři doposud víceméně neznámý. Snaží se totiž pochopit mentalitu aristokratických
naše cena 499,00 Kč

img


Kniha odkrývá komplikované vztahy českých a slovenských komunistických spisovatelů se stranickým establishmentem v letech 1963-1968. Autor se zaměřuje na jednotlivé kauzy, jež je možno považovat za neuralgické body tehdejší oficiální kulturní politiky i za neoddiskutovatelné předpoklady reformního procesu Pražského jara 1968. Na jejich pozadí současně sleduje myšlenkový vývoj reformně smýšlejících
běžná cena 252,00 Kč
naše cena 192,00 Kč

img


Depot z Černožic, který byl objeven v květnu 1979, představuje jeden z nejvýznamnějších nálezů reprezentujících počátky grošové měny na našem území. Jeho výjimečnost spočívá ve výskytu všech složek podílejících se na podobě peněžního oběhu na začátku 14. století v jediném nálezovém souboru. V depotu byly zastoupeny nejen brakteátové mince a jejich svitky a mince grošové, ale rovněž valounky
běžná cena 293,00 Kč
naše cena 160,00 Kč

img


V našich novodobých dějinách ještě existují neznámá místa, která se s postupným odtajňováním archivních dokumentů daří zaplňovat. To je i případ knihy, která se zabývá vlivem příprav a průběhu 2. světové války na naše hospodářství, a zejména na čs. měnu. Tíživé dědictví okleštění státu, jeho rozpadu, okupace a války se snažila již v době války minimalizovat londýnská vláda, která svou činností
běžná cena 235,00 Kč
naše cena 100,00 Kč

img


Kniha je věnována tématu, které v české historiografii prozatím nebylo dostatečně reflektováno - fenoménu středních článků státní správy v prvním desetiletí komunistického režimu v Československu. Na konkrétním příkladu Krajského národního výboru v Ústí nad Labem v letech 1949-1960 je analyzován vývoj a činnost tohoto orgánu v jeho vnitřní struktuře i konkrétní pracovní náplní. Stranou nezůstávají
naše cena 349,00 Kč

img


Pojizerské archeologické studie 1. - věnováno objeviteli prof. RNDr. Antonínu Přichystalovi, DrCs. Archeologický výzkum Pojizeří má tradici sahající hluboko do 19. století. Karlem Buchtelou zde byla rozřešena stratigrafie českých neolitických kultur a jejich vztah k ostatním obdobím pravěku a tedy Josef Vítezslav Šimák spolu s mnoha dalšími na počátku 20. století odstartoval archeologický výzkum
naše cena 199,00 Kč

img


Pojizerské archeologické studie 2. - věnováno památce J. Kalfersta (1956 - 2013) Dostává se Vám do rukou druhý svazek Pojizerských archeologických studii. Navazujeme v ní na první svazek vydáný v loňské roce (2012) věnovaný neolitické těžební a zpracovatelské lokalitě Velké Hamry I. Tentokrát jsme se posunuli o něco dále k západu a věnujeme se hlavně lokalitě ležící na protějším svazu údolí
naše cena 199,00 Kč

img


Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci
Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová
Kniha představuje formy a proměny ženské práce v 19. a 20. století. Přibližuje dobové diskuse a reflektování ženské práce, její vývoj a determinaci genderem, třídou, náboženstvím nebo regionem. Zabývá se otázkou, kam sahají počátky placené ženské práce, jak a kdy vznikaly specificky ženské profese, za jakých okolností a s jakými výsledky se ženy domáhaly vstupu do tzv. mužských povolání a rovného
běžná cena 379,00 Kč
naše cena 341,00 Kč

img


Období raného středověku, v němž do Británie pronikalo křesťanství a záhy zde zdomácnělo, je nazýváno dobou světců a hrdinů. Kniha se snaží seznámit čtenáře s osudy několika svatých tohoto období prostřednictvím vybraných hagiografických děl 7. a 8. století. V jednotlivých kapitolách pojednává o papeži Řehoři Velikém, iniciátorovi misie do Británie, irském misionáři sv. Kolumbovi, sv. Wilfridovi,
běžná cena 195,00 Kč
naše cena 144,00 Kč

img


V problematice obchodních a živnostenských komor v Českých zemích zaujímala královéhradecká komora výsadní a specifické postavení. Třenice kolem jejího vzniku a působení byly odrazem národnostních vášní i ekonomického soupeření konce 19. století a první poloviny 20. století v našich zemích. Současně se otázka OŽK Hradec Králové stala jedním z úhelných kamenů tradičního souboje Hradce Králové a
běžná cena 109,00 Kč
naše cena 50,00 Kč

img


Acta universitatis Reginaehradecensis.Facultas studiorum humanorum.Historica 1.Od Jana Žižky k Poděbradům První vydání sborníku Acta universitatis Reginaehradecensis. Facultas studiorum humanorum. Historica. Obsahuje konferenční příspěvky k problematice osobnosti Jana Žižky z Trocnova a tematiky nástupu poděbradské dynastie na český trůn. Vladimír Wolf (vědecký redaktor)
běžná cena 65,00 Kč
naše cena 50,00 Kč

img


Významný, avšak doposud opomíjený urbanista, výtvarný návrhář a architekt východočeské moderny Oldřich Liska (1881–1959) působil v letech 1908–1947 ve čtyřech královéhradeckých projekčních kancelářích. Během své činnosti byl autorem největšího počtu architektonických realizací v Hradci Králové v rámci meziválečného období. V tomto městě se také stal spoluautorem několika urbanizačních studií,
naše cena 251,00 Kč

img


Kniha vznikla jako výsledek autorčiny dlouholeté badatelské činnosti. Jde o dílo neobyčejně precizní, novátorské a zajímavé. Autorka vytvořila řadu nových způsobů členění či třídění pramenů. Stála před otázkami, na něž současná sfragistika prakticky nenabízí odpovědi. Prolínání středověké a novověké sfragistiky v jednom příspěvku je unikátní. Pečeť, jak správně uvádí, není ve svém užití osamocena,
běžná cena 341,00 Kč
naše cena 322,00 Kč

img