ZBOŽÍ V AKCI


Hledání dle parametrů:


          
Africa on the Move
Hana Horáková, Stephanie Rudwick, Martin Schmiedl
Kolektivní monografie, jejímž základem jsou příspěvky z konferecen Viva Africa 2017, kterou pořádala Filozofická fakuta, Univerzita Hradec Králové, a které jsou doplněny o příspěvky dalších autorů. Afrika je v pohybu. Nové geopolitické konstelace přiměly skupiny a jednotlivce k útěku z autoritářských režimů, environmentálních krizí nebo chudoby a obecného nedostatku vyhlídek. To nakonec vede k
naše cena 199,00 Kč

img


Předkládaná publikace poprvé uceleně představuje výsledky archeologických výzkumů z prostředí bojišť z roku 1866 na území České republiky. Jelikož nebyla na podobné pozůstatky této války v minulosti upřena větší pozornost archeologů, prezentuje publikace i zcela nové poznatky z nedestruktivních prospekcí východočeských bojišť, které mohou pozměnit zažitý pohled na mnohé historické události.
naše cena 152,00 Kč

img


České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII
Monika Kabešová-Matěj Bekera-Ondřej Holub a kol.
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. je třináctým dílem sérií kolektivních monografií k soudobým českým, slovenským a československým dějinám z dílny mladé vědecké generace, která se v reprezentativním zastoupení setkala na počátku dubna roku 2013 na Filozofické fakultě UHK. O svých výzkumech a jejich výsledcích zde diskutovali posluchači doktorského
naše cena 115,00 Kč

img


Mezi nezbytnou výbavu každého historika patří osvojení si pravidel ediční praxe. Návody pro přepis raně novověkých jazykově českých textů, jež jsou objektem zájmu, sice existují, nelze je však aplikovat bez znalosti vývoje jazyka v daném období. Komplikací je ovšem skutečnost, že v současné době není k dispozici slovník češtiny doby střední a barokní. Předkládaná skripta, jež autorka vytvořila na
naše cena 88,00 Kč

img


Dějiny Angoly
doc. Jan Klíma
Dějiny Angoly Odborník na dějiny portugalskojazyčných zemí doc. Jan Klíma z katedry politologie FF UHK zpracoval pro Nakladatelství Lidové noviny druhé vydání Dějin Angoly (2019, 493 stran). Jedna z největších afrických zemí si zaslouží mimořádné pozornosti nejen pro obrovské ekonomické kapacity, ale také pro svou dříve konfliktní, nyní konsolidační roli v důležitém jihoafrickém, atlantském a
naše cena 399,00 Kč

img


Kniha se věnuje hmotné kultuře šlechtických sídel v severovýchodních Čechách ve středověku a raném novověku. Ta přitom není ve středu zájmu autora jen sama o sobě, ale i pro svou výpovědní hodnotu pro poznání každodenního života obyvatel (nejen) vybraných sídel. Na základě zdokumentovaných a vyhodnocených artefaktů různého materiálového složení a funkce lze doložit některé hospodářské aktivity v
naše cena 359,00 Kč

img


Publikace, jež vznikla při příležitosti výročí 100 let české staroorientalistiky v roce 2019, přináší dosud neuveřejněné dokumenty týkající se dvou ústředních postav počátků českého klínopisného bádání Justina V. Práška a Bedřicha Hrozného. Na základě archivních dokladů, dochované korespondence i dobových článků lze rekonstruovat nejen Práškovu trnitou cestu na poli staroorientálních studií, ale
naše cena 476,00 Kč

img


Publikace je určena zejména vysokoškolským studentům společenských věd, zvláště těm, kteří se s problematikou odborného stylu setkávají poprvé. Studijní text "K problematice čtení a psaní odborného textu" obsahuje vybrané informace potřebné pro úspěšné napsání dobrého odborného textu a podrobně se věnuje některým dílčím tématům. Výběr témat a způsob jejich zpracování jsou dány autorčinými
naše cena 87,00 Kč

img


Tato skripta vznikla zejména jako pomůcka pro předmět Kapitoly z církevních dějin, který se nabízí studentům historických oborů Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Autor si však dovoluje vyjádřit naději, že může posloužit i v rámci jiných předmětů a při studiu obecných i českých dějin tam, kde se stýkají či prolínají s dějinami církevními. Pomůcka je rozdělena na tři oddíly. První
naše cena 60,00 Kč

img


doc. Jan Klíma z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové monograficky zpracovat vývoj literatury na Kapverdských ostrovech. Kniha vychází z kulturních, jazykových a historických specifik, které dnešnímu africkému samostatnému státu odkázal portugalský kolonialismus, zároveň bere v úvahu jazykové a dějinné prolínání s portugalským a brazilským písemnictvím a sounáležitost
naše cena 249,00 Kč

img


Během doby laténské se v oblastech severně od Alp poprvé uplatňují významné technologické inovace v hrnčířské výrobě. Jednou z nich je užití dvoukomorových vertikálních pecí k výpalu keramiky. Nálezy těchto pecí ukazují značnou konstrukční a tvarovou rozmanitost, která poskytuje vodítka k řešení otázek spojených s jejich původem, vývojem a v neposlední řadě též významem pro poznání organizace
naše cena 494,00 Kč

img


Ambicí autorského kolektivu bylo zamyslet se při příležitosti 150. výročí prusko-rakouského konfliktu nad postavením této historické události v současném dějepisectví. Cílem bylo pojednat tuto problematiku v největší možné pestrosti a šíři. Kniha proto obsahuje jak příspěvky tradičního vojensko-historického rázu, tj. kladoucí důraz na operační dějiny války, i pokusy o nové uchopení tématu
naše cena 315,00 Kč

img


Modern Africa: Politics, History, and Society je časopis vydávaný Katedrou politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Jedná se o recenzovaný odborný časopis vydávaný v anglickém jazyce, který zahrnuje texty vztahující se k politickým, sociálním a historickým tématům afrického kontinentu. Časopis je interdisciplinární a zahrnuje témata humanitních a společenských věd, konkrétně z
naše cena 99,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - z jakéhokoliv roku 550,- Kč.
naše cena 99,00 Kč

img


V kontrastu s tradičním narativem polské historické identity, který je obvykle zatížen mnohými stereotypy, pasujícími tamní šlechtické předky do rolí zpupných feudálů, fanatických katolíků, romantických válečníků či dionýských pijanů, přináší tato kniha realističtější obraz polského šlechtického světa, českému čtenáři doposud víceméně neznámý. Snaží se totiž pochopit mentalitu aristokratických
naše cena 499,00 Kč

img


Významný, avšak doposud opomíjený urbanista, výtvarný návrhář a architekt východočeské moderny Oldřich Liska (1881–1959) působil v letech 1908–1947 ve čtyřech královéhradeckých projekčních kancelářích. Během své činnosti byl autorem největšího počtu architektonických realizací v Hradci Králové v rámci meziválečného období. V tomto městě se také stal spoluautorem několika urbanizačních studií,
naše cena 251,00 Kč

img


David Hume byl jedním z předních filozofů 18. století, který svými myšlenkami ovlivnil mnoho genrací, a jen obtížně nalezneme nějakého studenta filozofie, který by se s jeho dílem nesetkal.  Cílem knihy je částečně splatit tento interpretační dluh především v oblasti Humova politického myšlení a jeho vlivu na generaci amerických revolucionářů.  Předkládaný text má kromě úvodu a závěru tři
naše cena 209,00 Kč

img


Kniha zprostředkovává mikrohistorický pohled na život poddanského města Dobrušky v přelomových časech vleklého válečného konfliktu, který stavěl před těžké zkoušky jeho elity i prosté obyvatele. Malý dobrušský svět oné doby se musel vyrovnávat jak s dopady událostí velkých dějin, tak s proměnami lokálních podmínek na opočenském panství – změnou vrchnosti a jejích strategií, přenášených na město
naše cena 359,00 Kč

img


STUDIE Beata Gaj  Franciszek Pino Friedenthal na wroclaskim agonie retorycznym w roku 1738 Martin Lokaj  Legionáři v řadách správního důstojnictva československého četnictva Dana Fugner-Urbášková - Zdeněk Jirásek  Odsunutí broumovští Němci a jejich pohled na bývalou domovinu Pavel Horák  Úloha akčních výborů Národní fronty v Hradci Králové v únoru 1948 MATERIÁLOVÉ STATĚ Petr Sedláček Tzv. Listina
naše cena 99,00 Kč

img


Téma: půlstoletí exprerimentátora Bohumíra Dragourna -Kuželový vrták-nová možnost vrtání kamenných nástrojů v pravěku - Raně středověké obytné stavby z Čelákovic-V Rybníčkách - Podlaha jako experiment - Plnou plachtou vpřed! - Stručný přehled popularizace archeologie -  Archeologie větru   Třetí ročník studentské archeologické konference na Univerzitě Hradec Králové Experiment rock art s využitím
naše cena 94,00 Kč

img

Vítejte v e-shopu Univerzity Hradec Králové!

Vítejte v internetovém obchodě Univerzity Hradec Králové! Zaujala Vás některá z našich publikací, ale nemáte cestu do Hradce Králové? Nevadí! Právě pro Vás je určen tento internetový obchod.

Celou objednávku můžete vyřídit ze svého počítače a publikace Vám doručíme poštou až do domu! Vyberte si vlevo oblast Vašeho zájmu, přejeme Vám příjemný nákup!

Akce -slevy !