Bibliotheca humanistica - distribuční centrum FF UHK

Zde může být úvodní text pro zvolenou kategorii produktů.

Řadit podle 
Výrobce 

Kniha vznikla jako výsledek autorčiny dlouholeté badatelské činnosti. Jde o dílo neobyčejně precizní, novátorské a zajímavé. Autorka vytvořila řadu nových způsobů členění či třídění pramenů. Stála před otázkami, na něž současná sfragistika prakticky nenabízí odpovědi. Prolínání středověké a novověké sfragistiky v jednom příspěvku je unikátní. Pečeť, jak správně uvádí, není ve svém užití osamocena,
běžná cena 341,00 Kč
naše cena 322,00 Kč

img


Pedagogické instituty jako zvláštní druh vysoké školy existovaly v letech 1959 až 1964. Po té se přeměnily v pedagogické fakulty nebo zanikly. Jejich cílem bylo vzdělávat učitele obou stupňů národních škol. Do roku 1962 museli všichni studenti absolvovat společný dvouletý základ, bez ohledu na to, zda byli přijati na učitelství pro první nebo druhý stupeň. V roce 1962 došlo k reorganizaci studia,
běžná cena 71,00 Kč
naše cena 50,00 Kč

img


Jedním z průvodních jevů nestability latinskoamerické politiky je její vysoká personalizace. Cílem této knihy je proto srovnávací analýzou zmapovat politickou personalizaci  z hlediska legislativních a prezidentských volebních systémů a dále z hlediska volebního chování a strategií politických elit.  Pokouší se hledat odpovědi na tyto otázky: Jaké jsou převládající typy volebních systémů
běžná cena 144,00 Kč
naše cena 124,00 Kč

img


Předkládaná monografie přináší informace o prostředí a okolnostech vzniku městských masivů, o osobách či institucích z městského prostředí, jichž se dotýkaly řešené záležitosti, o městských poslech, kteří komunikaci doručováním zásilek především zprostředkovávali, a v neposlední řadě se zaměřuje i na otázky přijímání korespondence a její soudobé interpretace. Se zvláštní pozorností je sledována
běžná cena 240,00 Kč
naše cena 130,00 Kč

img


Plout proti proudu ...
Jana Papežová
Plout proti proudu ... (Publicistika Záviše Kalandry) Záviš Kalandra pohrdal akademickými tituly i politickými autoritami, přesto se do českých intelektuálních dějin nesmazatelně zapsal hned v několika oborech. S jeho pracemi o českém pohanství či o Parmenidovi se historici a filozofové vyrovnávají dodnes. Stejně tak jsou stále podnětné jeho články o surrealismu a psychoanalýze. Svůj život
běžná cena 217,00 Kč
naše cena 120,00 Kč

img


Dějiny mentalit se především ve francouzské historiografii 20. století staly jednou z možných cest při hledání východiska z krize soudobého dějepisectví. Cesta k jejich ustavení trvala řadu desetiletí a v dílčích projevech sahá až do 19. století. Autorka se ve své práci zabývá hledáním obdobných předpokladů v české historické vědě a jejich rozborem a srovnáním s francouzským kontextem dospívá k
běžná cena 154,00 Kč
naše cena 50,00 Kč

img


Poděbradská éra v zemích České koruny
Martin Šandera, Zdeněk Beran a kolektiv
Kniha „Poděbradská éra v zemích České koruny“ se snaží podat pestrý, výstižný a vyvážený obraz tohoto významného úseku českých dějin. Ve 20 kapitolách rozdělených do šesti tematických bloků (Král a jeho doba, Ekonomika poděbradské éry, Náboženská situace a duchovní klima, Právní stav, Konec klidných časů, Zahraniční vztahy) přibližuje nejen svět vysoké politiky a válečných polí, ale i mnohé z
naše cena 280,00 Kč

img


Řecká tragická poezie je bytostně politická, neboť život v polis i jeho inverze je ústředním tématem tragického dramatu. V této knize si proto autor klade za cíl pojednat o politických aspektech athénského tragického divadla a odpovědět na několik otázek: 1. Co nás opravňuje hovořit o athénském tragickém divadle jako o politické instituci? 2. Jakými různými způsoby můžeme číst athénskou tragickou
běžná cena 195,00 Kč
naše cena 160,00 Kč

img


Monografie se zabývá politickým stranictvím v západoafrické zemí Beninu, který je příkladem úspěšné realizace procesu demokratizace.
naše cena 119,00 Kč

img


Publikace se zabývá vývojem politického stranictví v Gambii a Senegalu od nejstarších dob až do současnosti. Autor se nejdříve věnuje politickému vývoji obou zemí od koloniální okupace, přes získání politické nezávislosti až do současnosti. Posléze analyzuje vznik a vývoj politických stran v obou zemích a nakonec zpracovává přehled gambijských a senegalských politických stran.
naše cena 163,00 Kč

img


Monografie se zabývá politickým stranictvím v západoafrických zemích Sierra Leone, Burkina Faso a Kamerun, který je příkladem úspěšné realizace procesu demokratizace.
naše cena 156,00 Kč

img


Předkládaná publikace je jedním z prvních pokusů o analýzu politických stran v mimoevropských zemích. Většina současných teoretických tezí o politických stranách a stranických systémech vychází jen z podrobné znalosti a výzkumu stranického prostředí tzv. euro-americké společnosti, přičemž jsou prakticky zcela opomíjeny zkušenosti politického stranictví z jiných oblastí. Hlavním cílem monografie
naše cena 379,00 Kč

img


Pontes ad fontes. Církevní dějiny ve světle pomocných věd historických a příbuzných oborů. Církevní dějiny náležejí k aktuálně pěstovaným sférám historického bádání. V nabízené kolektivní monografii předkládáme tuto bohatou problematiku viděnou z různých úhlů pohledu. Diplomatické, sfragistické, paleografické, kodikologické bádání a práce s unikátními prameny přinášejí cenné poznatky k dosud málo
naše cena 199,00 Kč

img


Monografie se zabývá historií posledních příslušníků jednoho z předních českých panských rodů. První z nich, Jan IV. Kruhlata z Michalovic patřil k vůdčím osobnostem severočeského protihusitského odporu. Jeho syn a poslední příslušník rodu, Jindřich II. Kruhlata z Michalovic patřil k dosud ne zcela doceněné skupině českých pánů "pod jednou", kteří své služby poskytli mocenskému bloku Jiřího
běžná cena 252,00 Kč
naše cena 120,00 Kč

img


POVÁLEČNÉ DĚČÍNSKO 1945–1948 Druhé vydání knihy se hlouběji zaměřuje na dějiny oblasti severního pohraničí poválečného Československa, jehož centrem bylo město Děčín. Sledován je vývoj regionu v mnoha různých ohledech. V politické oblasti se publikace zabývá klíčovými otázkami, které formovaly tvář regionu po druhé světové válce, jako jsou volby v letech 1945 a 1946, postup a strategie
běžná cena 298,00 Kč
naše cena 250,00 Kč

img


Publikace využívá dochovaných archivních pramenů k vytvoření náhledu na oblast severního pohraničí poválečného Československa, jehož centrem bylo město Děčín. V politické oblasti se publikace zabývá klíčovými otázkami, které formovaly tvář regionu po druhé světové válce, jako jsou volby v letech 1945 a 1946, postup a strategie politických stran v oblasti hospodářské a odraz únorových událostí roku
běžná cena 159,00 Kč
naše cena 129,00 Kč

img


Tři životopisy zasazené do historického kontextu umožňují pochopit rizika a složitost národněosvobozeneckého zápasu v různých částech Latinské Ameriky na přelomu 18. a 19. století. Joaquim José da Silva Xavier zvaný Tiradentes byl nejaktivnějším účastníkem nezdařeného spiknutí proti portugalské moci v Brazílii a 21.4.1792 za to zaplatil nejvyšší daň. Miguel Hidalgo y Costilla rozpoutal dlouholetý
naše cena 286,00 Kč

img


Kniha Přehled církevní historiografie na Západě do konce osvícenství je určena především čtenářům, kteří mají zájem blíže poznat dějiny církevního dějepisectví, a to od jeho počátků spojených se vznikem samotného křesťanství a teologie až do přelomu osmnáctého a devatenáctého století.  Vzhledem k vytyčenému rozsahu publikace bylo nutné pojednat témata poměrně stručně a s omezením na určitá území,
naše cena 411,00 Kč

img


S údělem prosebníka. Restituční úsilí šlechty českého severovýchodu potrestané pobělohorskými konfiskacemi Pobělohorskéobdobí přineslo společnosti českých zemí rozsáhlé změny, přičemž obzvlášť významné zásahy se týkaly šlechty. Mnozí její příslušníci byli potrestáni konfiskací majetku a řada rodů ustoupila z dějinné scény. Kniha nabízí pohled na zdánlivě známé a v literatuře vícekrát zpracované
běžná cena 260,00 Kč
naše cena 216,00 Kč

img


Sedm slov
Marek Tomeček
Pozitivní a negativní slova tvoří základ etiky i politiky: v etice se na zápornosti etických slov („vražda“) všichni shodnou, v politice naopak polarita slov vede ke sporům a nedorozumění. Proč tomu tak je? O slovech začínáme mluvit, když si přestáváme rozumět. Jsou to pro nás nástroje porozumění a sociální interakce. Pomáhají nám vytvářet vztahy k ostatním lidem a dávat jim najevo naše
naše cena 252,00 Kč

img


„Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky.“ Dominikán Cyril Riga (1689–1758) vzal slova svatého Pavla rozhodně vážně. Jeho kázání mu vynesla ve své době věhlas a zajistila mu ve Vídni přístup k císařskému dvoru. Zakusil ovšem i to, že hlásání pravdy před urozeným publikem má své stinné stránky. V očích
naše cena 179,00 Kč

img


Smíšená úřední kniha polensko-přibyslavského panství. Urbář panství z roku 1636 a opisy zejdlicovských písemností z let 1597-1618 (diplomaticko-paleografický rozbor a edice pramene) Archivní fond Velkostatek Polná-Přibyslav a Pohled, který je uložen v Moravském zemském archivu v Brně, v sobě mimo jiné ukrývá jednu úřední knihu hodnou zvýšené pozornosti. Tato kniha je smíšeného charakteru, neboť
naše cena 349,00 Kč

img


Spojené království nizozemské existovalo v letech 1815-1830. Vzniklo z rozhodnutí Vídeňského kongresu a spojilo v sobě dnešní Nizozemské království a Belgické království, personální unií bylo spojeno s Lucemburskem. Království vládl syn posledního nizozemského místodržícího Viléma V., Vilém I., který se snažil z království vytvořit jednotný stát. To se nepodařilo, a po 15 letech se belgickou
běžná cena 81,00 Kč
naše cena 50,00 Kč

img


Kniha obsahuje první část katalogu historického knižního fondu Gymnázia J. K. Tyla - tzv. Staré profesorské knihovny. Ta je tvořena starými tisky (knihy tištěné v letech 1501-1800) a tisky 19. století. Většinou se jedná o učebnice a klasickou literaturu. Knihy jsou řazeny podle signatur, konkrétně se jedná o signatury SPK – 1 - SPK – 638. Katalogu předchází úvodní studie, která je rozdělena na dvě
běžná cena 212,00 Kč
naše cena 105,00 Kč

img


Pri štúdiu stredovekých dejin sa na každom kroku stretávame s najrůznejšími prameňmi, ktorých neodmysliteĺnou súčasťou je aj pečať. Jej úlohou bolo chrániť dokument pred sfalšovaním, čím sa z nej stal najdóležitejší symbol a garant jeho pravosti. Pripojením pečate k dokumentu však dával jej majiteľ zároveň i súhlas s jeho obsahom. Pečať tak zhmotňovala jeho vóľu a rozhodnutie. Nazdávame sa, že i
naše cena 165,00 Kč

img


Tato publikace, vycházející z autorova dlouholetého zájmu o danou oblast a problematiku, se věnuje vybraným kapitolám středověkého osídlení podél horního toku řeky Bystřice v severovýchodních Čechách. Toto území se v podstatě kryje s okolím měst Hořic v Podkrkonoší a Miletína. Studie si klade za cíl přispět k diskuzi o proměnách a vývoji raně středověkého venkovského osídlení se snahou přiblížit
naše cena 173,00 Kč

img


Kniha ve dvaceti kapitolách ukazuje, že unikátní moderní urbansimus a architektura města Hradec Králové spočívá ve vrstvení odkazů historických epoch, v systematickém včlenění struktury veřejné zeleně do tehdejší představy o moderní metropoli a v organickém propojení progresivních i tradičních architektonickýh forem. Poskytuje nejen nové interpretace děl ikonických architektů, ale přináší i
naše cena 584,00 Kč

img


Kniha představuje české historické myšlení ovlivněné strukturalismem, a to nejen v kontextu historické vědy. Autorka se zabývá výraznými osobnostmi českého meziválečného vědeckého kontextu a představuje, místy s přesahem do druhé poloviny 20. století, jejich osobité přístupy k výkladu historické skutečnosti, jež nesou stopy strukturalismu, a to od nesmělých názvuků až po zřetelně strukturalistické
běžná cena 199,00 Kč
naše cena 150,00 Kč

img


Publikace "The Early Iron Age in Central Europe" obsahuje vybrané příspěvky, přednesené jako referáty ve stejnojmenné sekci na konferenci v Hradci Králové 2.- 4. 7. 2015.
naše cena 197,00 Kč

img


Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny
edd. Petr Kreuz a Ivan Martinovský
Publikace přináší moderní kritickou edici Vladislavského zřízení zemského z roku 1500, které bylo první kodifikací zemského práva Českého království. Kromě toho jsou v publikaci formou kritické edice zpřístupněny dva normativní právní akty českého zemského práva bezprostředně obsahově i časově navazující na Vladislavské zřízení zemské - Svatováclavská smlouva (1517) a Zřízení o ručnicích
běžná cena 189,00 Kč
naše cena 50,00 Kč

img


Výbušné výbušniny
Marta Kohárová
VÝBUŠNÉ  VÝBUŠNINY. Od nostrifikace k znárodnění v Československu Publikace představuje složité vojensko-politické i strategické a hospodářské souvislosti monopolní výroby výbušnin na českém a slovenském území od roku 1918 do roku 1946. Pozornost je věnována i technickým aspektům, zahraničním a domácím kontaktům akciovým i obchodním při výrobě výbušnin, jako součásti zbrojního průmyslu a zvláštní
běžná cena 221,00 Kč
naše cena 165,00 Kč

img


Kniha Východočeská šlechta, její sídla a teritoria je koncipována jako volné pokračování řady věnované starším dějinám východních Čech (Dějiny východních Čech v pravěku a středověku, 2009; Území východních Čech od středověku po raný novověk, 2011), k jejímuž zpracování se sešli přátelé, kolegové a žáci profesora Františka Musila u příležitosti jeho významného životního jubilea. Kniha neusiluje o
naše cena 279,00 Kč

img


Srovnání činnosti československých poslankyň a senátorek s aktivitami jejich kolegyň v rakouském, německém a polském parlamentu potvrdilo řadu podobností mezi sledovanými zeměmi. Ženy utvářely svůj prostor na základě společné genderové identity, podobně artikulovaly "ženská" témata, zdůrazňovaly paradigma mateřství a zodpovídaly se ze své činnosti politickým stranám, které je kandidovaly. Při
běžná cena 150,00 Kč
naše cena 95,00 Kč

img


Západní Sahara - zapomenutý konflikt
Pavlína Springerová, Michaela Kudynová, Lenka Polcerová
Předkládaná publikace se věnuje v českém prostředí nepříliš známému sporu o Západní Saharu, jenž započal v roce 1975, kdy původně španělskou kolonii anektovalo sousední Maroko. Navzdory skutečnosti, že se na počátku 90. let minulého století podařilo ozbrojenou fázi konfliktu s pomocí mezinárodních organizací ukončit, zůstává celý spor doposud nevyřešen. Hlavním cílem předkládané knihy je nabídnout
naše cena 78,00 Kč

img


Kniha přináší informace o husitské revoluci z poněkud netradičního pohledu, a to z pohledu tzv. Opočenské strany - seskupení protihusitsky zaměřených katolických feudálů.
běžná cena 70,00 Kč
naše cena 50,00 Kč

img


Život hrnčíře začíná v LT A ...
Richard Thér, Tomáš Mangel, Miloš Gregor
Život hrnčíře začína v LT A. Výroba keramiky v době laténské na Chrudimsku Richard Thér – Tomáš Mangel – Miloš Gregor Doba laténská je obdobím dramatických změn společností zaalpské Evropy. Technologie keramiky je jedním z výrobních odvětví, které tyto změny odráží. V hrnčířském řemesle se setkáváme se dvěma zásadními technologickými inovacemi: zavedením hrnčířského kruhu a dvoukomorových
 

img