Hledání dle parametrů:


          
Jindřich starší z Minsterberka, třetí syn krále Jiřího z Poděbrad, zažil vzestup i úpadek českého státu, ztroskotání otcových plánů a nástup nové vládnoucí dynastie. Kniha Martina Šandery přibližuje knížete Jindřicha jako zajímavou a poněkud opomíjenou osobnost českých dějin. Horlivější kališníci Jindřichovi zazlívali opuštění víry předků, otce i děda. Přesto právě Jindřich zdědil nejvíce z povahy
naše cena 348,00 Kč

img


Kolektivní monografie „Centenary of Jaroslav Palliardi's Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology (1914-2014)“ je věnována výročí uveřejnění významné studie moravskobudějovického notáře Jaroslava Palliardiho „Die relative Chronologie der jüngeren Steinzeit in Mähren“, kterou uveřejnil v časopise Wiener Prähistorische Zeitschrift I v roce 1914. Musíme dodat, že výsledky archeologického bádání
naše cena 459,00 Kč

img


České, slovenské a československé dějiny 20. století X.
Pavel Horák, Pavel Boštík, Jaromír Karpíšek, Zbyněk Sturz a kol.
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století X., je fyzickým důkazem úspěšného završení první dekády stejnojmenné mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků pořádané v Hradci Králové. Ta se etablovala mezi tradiční místa setkání nastupující generace historiků a stala se platformou pro prezentaci dosud neprobádaných témat a originálních
naše cena 115,00 Kč

img


Národní shromáždění na cestě k reformě (1964 – duben 1968) Kniha je věnována tématu, které se zatím nestalo předmětem nijak horlivé pozornosti české historiografie. Zabývá se totiž činností zákonodárného sboru v komunistickém Československu, a to v časové fázi vymezené tzv. liberalizačním obdobím poloviny šedesátých let a na ně navazujícím pokusem o reformu sovětského byrokratického socialismu v
naše cena 305,00 Kč

img


Dějiny Namibie
Jan Klíma
Namibie je výjimečně pozitivním příkladem afrického státu, který úspěšně přeměnil poučení z vlastní konfliktní historie v klidné demokratické soužití. Země prošla chaosem kmenových válek, utrpením pod brutální koloniální mocí i pod dlouhodobou rasistickou nadvládou. Po opožděné dekolonizaci se vyhnula rozvratu a omylům, které poznamenaly okolní jihoafrický prostor. Trpí sice obrovskými sociálními
naše cena 255,00 Kč

img


Tato studie má za cíl představit dosud prakticky neznámé dílo odborné veřejnosti a zasadit autora i jeho práci do dobového kontextu. Chomutovský rodák, měšťan a městský písař i syndik (1734–1752) Johann Joseph Urtika, který od r. 1752 zastával místo sekretáře nejvyššího horního a mincovního úřadu v Praze, nesepsal své rukopisně dochované dílo Versuch einer Geschichtsbeschreibung der in dem
naše cena 224,00 Kč

img


Málokdo pochybuje, že peníze hrají ve veřejném prostoru důležitou roli. Peníze v politice jsou koneckonců tématem laických i akademických diskuzí od počátku lidské civilizace – Hérodotos dává k dobru klep, že „otec demokracie“ Kleisthenés uplatil Pýthiji Delfskou, aby favorizovala jeho stranu v zápase o athénskou vládu, a v době Ciceronově nabobtnalo úplatkářství a prodej služeb v politice ve
naše cena 195,00 Kč

img


V současnosti se neobejdeme bez hlubší reflexe problematiky mezinárodní spravedlnosti, neboť potřebujeme ve stále více provázaném světě jednotná a koherentní normativní vodítka pro vedení naší zahraniční politiky a obecně pro náš vztah vůči kulturně a politicky odlišným společnostem. Tato kniha předkládá analýzu teorie mezinárodní spravedlnosti amerického liberálního filosofa Johna Rawlse
naše cena 276,00 Kč

img


Kapverdští sokolové. Česká inspirace v dějinách atlantského souostroví. Sokols de Cabo Verde. A inspiração checa na história do arquipélago atlântico. Dvojjazyčná česko-portugalská publikace shrnuje jedinečnou historii největšího spontánního kapverdského občanského sdružení, které v letech 1932-1939 působilo na Kapverdských ostrovech, tehdy portugalské západoafrické kolonii. Členové - skoro
naše cena 120,00 Kč

img


Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat
Ondřej Dadejík, Filip Jaroš, Martin Kaplický (eds.)
Jaká zvířata jsou všeobecně považována za krásná a jaká za ošklivá? Jaký vliv má posouzení krásy či ošklivosti na zastoupení daného druhu v zoologických zahradách a v posledku na jeho ochranu? Jakým způsobem lze vysvětlit samotný vznik esteticky výrazných součástí vzhledu želv, motýlů či kočkovitých šelem? Jak se vyvíjelo a jaký vliv mělo vnímání a posuzování zvířecí krásy na pojímání či utváření
naše cena 213,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2015 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Monety - zamek - nagrobek
Boguslaw Czechowicz (ed.)
Náhrobek Karla a Anny, priority mocenské reprezentace a demonstrace veřejno-právního postavení pánů z Poděbrad Kapitola je věnována náhrobku minsterbersko-olešnického knížete Karla a jeho manželky Anny z roku 1544. Přináší rozbor ideového programu této památky a analýzu její podoby. Představuje dílo v kontextu jiných projevů knížecího uměleckého mecenátu v Minsterberku a mocenské reprezentace pánů
naše cena 290,00 Kč

img


Jak čeští muži vnímali v roce 1914 svoji vojenskou povinnost? Proč většina z nich věrně sloužila monarchii až do posledních dnů války? Jak válečná zkušenost v uniformách c. a k. armády ovlivnila jejich vnímání vlastní mužnosti? Jak toto vnímání souviselo s jejich morálkou? Autor se v textu pokouší nalézt odpovědi na tyto i mnohé další související otázky, přičemž s českými vojáky v c. a k.
naše cena 212,00 Kč

img


Kniha vznikla jako výsledek autorčiny dlouholeté badatelské činnosti. Jde o dílo neobyčejně precizní, novátorské a zajímavé. Autorka vytvořila řadu nových způsobů členění či třídění pramenů. Stála před otázkami, na něž současná sfragistika prakticky nenabízí odpovědi. Prolínání středověké a novověké sfragistiky v jednom příspěvku je unikátní. Pečeť, jak správně uvádí, není ve svém užití osamocena,
naše cena 341,00 Kč

img


Jedním z průvodních jevů nestability latinskoamerické politiky je její vysoká personalizace. Cílem této knihy je proto srovnávací analýzou zmapovat politickou personalizaci  z hlediska legislativních a prezidentských volebních systémů a dále z hlediska volebního chování a strategií politických elit.  Pokouší se hledat odpovědi na tyto otázky: Jaké jsou převládající typy volebních systémů
naše cena 144,00 Kč

img


Publikace se zabývá vývojem politického stranictví v Gambii a Senegalu od nejstarších dob až do současnosti. Autor se nejdříve věnuje politickému vývoji obou zemí od koloniální okupace, přes získání politické nezávislosti až do současnosti. Posléze analyzuje vznik a vývoj politických stran v obou zemích a nakonec zpracovává přehled gambijských a senegalských politických stran.
naše cena 163,00 Kč

img


Tři životopisy zasazené do historického kontextu umožňují pochopit rizika a složitost národněosvobozeneckého zápasu v různých částech Latinské Ameriky na přelomu 18. a 19. století. Joaquim José da Silva Xavier zvaný Tiradentes byl nejaktivnějším účastníkem nezdařeného spiknutí proti portugalské moci v Brazílii a 21.4.1792 za to zaplatil nejvyšší daň. Miguel Hidalgo y Costilla rozpoutal dlouholetý
naše cena 286,00 Kč

img


STUDIE Zdeněk Duda / Buben výstavby socialismu. Místní rozhlasy v letech 1949-1950 pohledem Osvětové práce Jiří Havelka / Katolický ženský tisk a boj za volební právo žen (přelom 19. a 20. století) Tereza Siglová / Dluhy a zadlužení poddanského obyvatelstva na příkladu městeček pardubického panství v 16. a 17. stol. Jaromír Karpíšek / Vývoj půdní rozlohy zemědělakých závodů na Jihlavsku v období
naše cena 155,00 Kč

img


Živá archeologie 17/2015
Filozofická fakulta UHK
70 let Jiřího Waldhausera - Rekonstrukce hrobu bojovníka z Palárikova - Otázka antropofagie doby bronzové na území Čech - Červenofigurová číše ze sbírek UPM v Praze a technika její malované výzdoby - Odraz roubené konstrukce v mazanicových otiscích - Experiment s odlievacou formou z Čierných Kĺačian - Ke stavu poznání hrnčířských pecí z doby laténské v Čechách a na Moravě - Středověké zlatorudné
naše cena 94,00 Kč

img

Vítejte v e-shopu Univerzity Hradec Králové!

Vítejte v internetovém obchodě Univerzity Hradec Králové! Zaujala Vás některá z našich publikací, ale nemáte cestu do Hradce Králové? Nevadí! Právě pro Vás je určen tento internetový obchod.

Celou objednávku můžete vyřídit ze svého počítače a publikace Vám doručíme poštou až do domu! Vyberte si vlevo oblast Vašeho zájmu, přejeme Vám příjemný nákup!

 

MDAxNzZ